رسول اکرم (ص) در حدیثی دیگر از آنها بیم داده می فرماید:
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1489) یوشک بنوقنطورا ان یخرجوابکم من ارض العراق .
« نزدیک است که بنوقنطوره شما را از سرزمین های خود از خاك عراق بیرون کنند[51]

ممکن است به هنگام هجوم ترکها به عراق این معنی تحقق یافته باشد و برخی از مردم عراق از سرزمین های خود فرار کرده باشند، چنانکه در بصره روی داد.

 پرچمهائی برافراشته می شود که آغازش پیروزی و پایانش کفر است، اراذل عرب و اوباش عجم از آنها پیروی می کنند و بردگان فراری به آنها می پیوندند و از حدود تجاوز می کنند. چهره هایشان سیاه، آئینشان شرك و بیشترشان حیله گر هستند

و در حدیثی دیگر به این تعبیر آمده است:

1490) یوشک بنو قنطورا بن کنکر یخرجون فیسوقون اهل خراسان سوقاً عنیفاً حتی یوردوا خیولهم نهرالابله .

« نزدیک است بنوقنطوره پسر کنکر خروج کنند و اهل خراسان را به شدت فراری دهند تا آنها را به رود بصره وارد کنند.» [52]

تصور می کنیم که در این حدیث اشتباه چاپی روی داده و به جای« من »,« بنُ » آمده است و در اینصورت ، معنای حدیث چنین خواهد بود:
" نزدیک است که بنوقنطوره از €« کنکر » خروج کنند و... "

کنکر، نام قصبه ای در میان همدان و کرمانشاه، در کنار جاده همدان – کرمانشاه است، و به سبب آثارباستانی اش معروف است. [ 53]

در حدیثی دیگر تصریح شده که بنی قنطوره از مشرق زمین می آیند:

1491) لیسوقن بنو قنطورا المسلمین، ولتربطن خیولهم بنخل خوخا قرب مسجد الکوفه، ولیشر بن من فرض الفرات و لیسوفن اهل العراق، قادمین من خراسان و سجستان سوقا عنیدا، فهم شرار سلبت الرحمه من قلوبهم، فیقتلون و یأسرون بین الحیره و الکوفه .

« بنوقنطره مسلمانان را دنبال می کنند و اسبهای خود را به نخلهای خوخا €(در نزدیکی مسجد کوفه) می بندند که از آبشخورهای فرات می نوشند. بنوقنطره که از خراسان و سجستان می آیند مردم عراق را به شدت فراری می دهند. آنها شریرانی هستند که مرحمت از دلهایشان گرفته شده است، در میان حیره و کوفه به هر کس برسند می کشند و اسیر می گیرند.» [54]

آتشی که آنها بر پا می کنند، منطقه را به آتش می کشد، سوریه و لبنان و فلسطین را در شعله های خود میسوزاند و آسایش و آرامش را از کرانه های دریای مدیترانه و دریای سرخ سلب می کند. که در حدیثی دیگر رسول اکرم (ص) همگان را از آن فتنه فراگیر برحذر می دارد:

1492) تأتی فتنه تدعی الحالقه، تحلق الدین، یهلک فیها صریح العرب، و صالح الموالی، و اصحاب الکفر، والفقهاء، و تنجلی عن اقل من القلیل .

« فتنه ای ویرانگر پدید آید که به آن فتنه خانمان برانداز گویند، دین و آئین را ریشه کن می سازد، عرب اصیل، صالحان از موالیان (ایرانیان)، فقها و کفار در این فتنه کشته می شوند و جز افرادی اندك از این ورطه هلاکت رهائی نیابند.» [55]

تصور می شود که فتنه خانمان برانداز همان فتنه بنوقنطوره باشد، که احتمالاً با جنگ جهانی سوم همزمان خواهد بود.
در این حدیث این فتنه با کلمه « حالقه » توصیف شده که ما آن را « خانمان برانداز »  تعبیر کردیم، این واژه از ماده « حلَق » به معنای تراشیدن است که انسان ها را درو می کند و چیزی باقی را نمی گذارد. جالب است که در فتنه چپی های چینی، تراش سر به تقلید از« مائوتسه تونک » به صورت شعار عمومی درآمده بود، که آوردن تعبیر« حالقه » خالی از لطف نیست .

1493) اذا سمعتم بناس یأتون من قبل المشرق، اولی دهاء، یعجب الناس من زیهم، فقد اضلتکم الساعه.
« هنگامی که بشنوید مردمی از طرف مشرق می آیند که بسیار با ذکاوت هستند و مردم از تیپ آنها دچار شگفت می شوند، بدانید که ساعت فرا رسیده است.» [56]

در این حدیث نیز منظور از ساعت، ظهور حضرت بقیه الله روحی الفداء می باشد. از این حدیث نیز گفتار ما تأیید می شود که ورود آنها به صحنه مبارزات جهانی همزمان با جنگ جهانی و یا به دنبال آن خواهد بود، که پس از آن فرج عمومی فرا می رسد.

1494) ینصبون رایات اولها نصر، و آخرها کفر!. یتبعهم حثاله العرب و سفله الموالی و العبید الاباق، رقوا من الافاق، سیماهم السواد، ودینهم الشرك، و اکثرهم الخداع .

« پرچمهائی برافراشته می شود که آغازش پیروزی و پایانش کفر است، اراذل عرب و اوباش عجم از آنها پیروی می کنند و بردگان فراری به آنها می پیوندند و از حدود تجاوز می کنند. چهره هایشان سیاه، آئینشان شرك و بیشترشان حیله گر هستند.» [57]

1495) یسوق امتی قوم عراض الوجوه، صغار الاعین، کان وجوههم الجحف، حتی یلحقوهم بجزیره العرب، ثلاث مرات. اما السائقه الاولی فینجو من هرب منهم، و اما الثانیه فیهلک بعض و ینجو بعض، و اما الثالثه فیصظلمون کلهم، من بقی منهم علی ید الترك.. قیل: یا رسول الله، من هم؟. قال: الترك. اما والذی نفسی بیده لتربطن خیولهم الی سواری مسجد المسلمین .

« قومی که صورت های پهن و دیدگان ریز و قیافه های غمباری دارند، امت مرا می رانند و به جزیره العرب برمی گردانند. این حمله و گریز سه بار روی می دهد. در بار اول هر کس فرار کند نجات می یابد، در بار دوم برخی نجات یابند و برخی هلاك شوند، و در بار سوم همگی نابود شوند.
گفته شد: یا رسول الله ! آنها کیانند؟
فرمود: آنها اتراك هستند. سوگند به خدائی که جان من در دست قدرت اوست، اسبهای خود را در داخل مساجد مسلمین به شریفترین نقطه مساجد می بندند.» [58]

کلمه « اصطلام » که در این حدیث تعبیر شده، هلاك شدن در آتش جنگ و جان سپردن در زیر بمباران های هوائی و نابود شدن با موشک های هدایت شونده است.
تعبیر« جحف » که در وصف آنها آمده، به شنهائی گفته می شود که پس از سیل در بستر رودخانه میماند، که چهره های زرد و موجدار آنها را می رساند.

1496) فیقترقون ثلاث فرق: فرقه تمکث، و فرقه تلحق بآبائها منابت الشیح و القیصوم، و فرقه تلحق بالشام وهی خیر الفرق .

« سه گروه می شوند، گروهی باقی می مانند، گروهی در چمنزارهای شیح و قیصوم [ 59 ] به پدران خود می پیوندند و گروهی به شام می گریزند که اینها بهترین آن سه گروهند[60]

این گروه از طرف بصره و کویت و دیگر شهرهای شرقی خاورمیانه به سوی شام سرازی می شوند، چنانکه از احادیث بعدی استفاده می شود:

1497) یأتی بنوقنطورا البصره، حتی ینزلوا بنهر دجله فیفترق الناس ثلاث فرق: فرقه تلحق باصلها و فرقه تاخد علی نفسها و تکفر، و فرقه یجعلون ذراریهم وراء ظهورهم فیقاتلون، قتلاهم شهداء، یفتح الله علی انفسهم، و یلحقون بالشام .. و اماره ذلک اذا طبقت الارض اماره السفهاء .

« بنوقنطره وارد بصره می شوند، در کنار رود دجله فرود می آیند، مردم سه گروه می شوند، گروهی به پدران خود می پیوندند، گروهی به سختی می افتند و کفر می ورزند، و گروهی خانواده های خود را پشت سر خود قرار می دهند و وارد نبرد می شوند. کشته هایشان شهید است، خداوند برای آنها گشایش می دهد و آنها خود را به شام می رسانند، در آن موقع در تمام اقطار زمین حکومت به دست سفیهان است.» [61]

امروز در همه اقطار و اکناف جهان حکومت به دست سفیهان است و مردم در برابرشان سه گروه شده اند، گروهی از ستم آنها پا به فرار می گذارند، گروهی به سوی آنها گرایش پیدا می کنند و به آنها جذب میشوند و گروهی با آنها به ستیز بر می خیزند. نشانه ها از نزدیک شدن آن ایام حکایت می کنند.

1498) للمسلمین عدو، وجوههم کالجحف، وعیونهم کالوزغ، لهم وقعه بین دجله والفرات، حتی یکون الجوزاول النهار بمئه دینار الی الشام، ثم یزید آخرالنهار .

« برای مسلمین دشمنانی است که صورتهایشان چون شنهای مسیل، و دیدگانشان همانند قورباغه است، آنها درگیری سختی در میان دجله و فرات دارند که هزینه عبور و گریز به شام صبحگاهان صد دینار و شامگاهان بیشتر از صد دینار می باشد.» [62]

درود بیکران ایزد منان بر اشرف رسولان (ص) که همه پیچ و خمها را برای امتش بازگو نموده و نکته ای را مسکوت نگذاشته، تا امتش در راه خود بصیر باشند، اگر به سخنانش گوش فرا دهند و از اوامرش پیروی کنند.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)
آشوب های جهانی (7)
آشوب های جهانی (8)
آشوب های بیگانگان (1)
آشوب های بیگانگان (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
مـرقومه شریف حضرت بقیه الله ( ع )
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (1)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (2)
صهیونیست ها در آستانه عصر ظهور (3)

تحرکات سبعانه گروهای بی مقدار در آستانه ظهور منجی

مطالبی دیگر از وبلاگ :
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 70 )
سفارش جبرئیل درباره زنان
پاکی پیشه کن تا همسرت پاک بماند
خطر غیرت بیجای مردان درباره زنان
پیامبر (ص) و برتری زنان
سیمای حضرت مهدی (عج)
غیبت طولانی است برای خالص سازی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 69 )
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
امام قبل از فرمان,خود عمل میکند
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 68 )
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
فــــرات ؛ شرمنده ترین آب ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 67 )
تسلیت بر صاحب عزا
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
از نخستین سخنان منتغم بزرگ
عظمت یاران سیدالشهداء (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 66 )
و آب دیده هم زنده کننده است ...
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
از آب هم مضایقه کردند کوفیان
امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 65 )
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 64 )
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
زنان یاور مهدی (عج)
زمین همچنان محور كرات است!!!
بنام آنكه ما را آفرید ...و میمیراند
ان الله خیرالماکرین ...
دل گپ ها ( گفتگوهای تنهایی)
MIRACLE OF THE HOLY PROPHET,s SAYING
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 63 )
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
هرگز زمین خالی از حجت نخواهد بود
چگونگی تداوم نسل بشر از ابتداء
وصیت نامه ی حضرت خدا
دنیای کثیفی شده است !
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود ...
انسان برای بقاء خلق شد نه فنا
توحید از نظر امام رضا (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 62 )
او را خود التفات نبودش به صید من
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلامتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.