نامه ای که مولا علی (ع) به محمد بن ابی بکر و اهالی مصر نوشت :
کونوا لظالم خصما و للمظلوم عونا 

از طرف بنده خدا على امیر المؤمنین به محمد بن ابى بكر و اهل مصر،
سلام علیكم
اما بعد نامه‏ ات بمن رسید و آنچه خواستار شدى فهمیدم و خوشم آمد كه بدان چه از آن چاره ندارى و مسلمانان را جز آن اصلاح نكند متوجه شدى و پندارم كه آنچه تو را بر این واداشت خوش قلبى و رأى پاك است.

اما بعد بر تو باد ملازمت تقوى از خدا در ایستادن و نشستن و نهان و آشكارت
و چون میان مردم قضاوت كنى فروتن باش و خوشرفتار و با چهره باز
و همه را به یك چشم نگاه كن تا بزرگان طمع بطرفدارى تو از آنان نورزند و ناتوانان از عدالت تو نومید نشوند

باید از مدعى بینه خواهى و از منكر قسم
و هر كه با برادر خود صلح كند صلح او را امضاء كن مگر اینكه قرار صلح موجب حرام شدن حلال یا حلال شدن حرام باشد،
فقهاء و راستگویان و اهل وفاء و حیاء و ورع را بر اهل فجور و دروغ و خیانت برگزین
و باید صالحان نیكوكار برادرانت باشند و نابكاران حیله‏ گر دشمنانت، زیرا محبوبترین برادرانم نزد من كسانیند كه بیشتر یاد خدا باشند و سخت تر از او بترسند و من امیدوارم تو از آنها باشى ان شاء اللّه.

من بشما سفارش میكنم بتقواى خدا در آنچه شما از آن مسئولید و از آنچه بسوى آن گرائید
زیرا خدا در قرآن خود فرموده است :هر نفسى گرو كار خویش است .(43- المدثر)
و فرموده : خدا شما را از خود بر حذر میدارد و سرانجام بسوى خدا است(28- آل عمران)
و فرموده : سوگند بپروردگارت هر آینه از آنها همه بازرسى كنم از هر آنچه كردند،(92- الحجر) بر شما باد بتقوى از خدا كه آن فراهم آورد از خوبى آنچه را جز آن فراهم نسازد و خیرى از آن بدست آید كه از جز آن بدست نیاید هم خیر دنیا و هم خیر آخرت

خدا فرموده است : و گفته شد بدانها كه تقوى دارند چه فرو فرستاده پروردگارتان؟ گفتند خیر براى كسانى كه در این دنیا كار خوب كردند و هر آینه خانه آخرت بهتر است و چه خوبست خانه پرهیزكاران.  بدانید اى بندگان خدا كه پرهیزكاران خیر دنیا و آخرت را بردند، با دنیاداران در دنیاشان شریكند و دنیاداران در آخرت آنان شریك نیند (30- النحل)

خدا عز و جل فرموده است : بگو؛ چه كسى حرام كرده زیور خدا را كه براى بنده ‏هایش برآورد و روزى خوب را الآیة (بگو آن براى مؤمنانست در دنیا و خاص آنها است روز قیامت چنین شرح دهیم آیا ترا براى مردمى كه گرویدند). در دنیا بهترین وضع و در بهترین منزل نشیمن كردند و بهترین خوراك را خوردند.(32- الاعراف)

بدانید اى بنده‏ هاى خدا كه چون تقوى داشتید و حق پیغمبر خود را در باره خاندانش حفظ كردید او را به بهترین وجهى عبادت كردید و او را به وجه احسن یاد كردید و به برترین وجه شكر نمودید و شما به بهترین وجه صبر و شكر عمل كردید و بالاترین كوشش را نمودید و اگر چه مخالفان شما نماز طولانی ‏تر بخوانند و روزه بیشترى بگیرند و صدقه بیشترى بدهند زیرا شما به خدا وفادارترید و براى اولیاء خدا بخصوص ولى امر از خاندان رسول خدا (ص) خیرخواه ‏ترید.

اى بنده‏ هاى خدا از مرگ و نزدیكى و گرفتاریش و سكراتش بر حذر باشید و براى آن آماده شوید زیرا كه مرگ وضع مهمى پیش آورد، خیرى كه با آن شرى نیست و یا شریكه با آن هرگز خیرى نیست
چه كس ببهشت نزدیكتر است از كارگر بهشتى و بدوزخ نزدیكتر است از اهل آن،

بسیار یاد مرگ كنید هنگامى كه نفس با شما بستیزد، زیرا من شنیدم رسول خدا میفرمود:
ویران كن لذتها را بسیار یاد كنید و بدانید كه دنباله مرگ براى كسى كه خدایش نیامرزد و ترحم نكند از مرگ سخت‏تر است. 

اى محمد !
بدان كه من تو را سرپرست مهمترین قشون خودم در نظر خود كه اهل مصرند نمودم و تو سزاوارى كه بر خود بترسى و براى دینت در حذر باشى اگر براى یك ساعت روز هم باشد كه توانى پروردگارت را بخاطر رضاى یكى از خلقش از خود خشمناك نسازى همان كن زیرا خدا بجاى دیگرانست و كسى و چیزى بجاى خدا نتواند بود،

بر ستمكار سخت‏گیر و دست او را ببند و خیرمندان را مورد لطف كن و بخود نزدیك ساز و محرمان و برادران خود مقرر دار.

سپس ببین نمازت چونست زیرا تو پیشنمازى و پیشنمازى نباشد كه براى مردمى نماز بخواند و در نمازشان تقصیرى باشد جز اینكه گناه همه آنها بر او است و از ثواب آنها كم نشود و وضوء را متوجه باش كه تمامیت نماز است و نماز ندارد كسى كه وضوء ندارد و بدان كه هر كارت دنبال نمازت هست و بدان كه هر كه نماز را ضایع كند شرایع دیگر اسلام را ضایع‏تر كند.

اى اهل مصر اگر توانید گفتار و كردار و نهان و عیانتان یكى باشد و زبانتان با كارتان جدا نباشد همان كنید،

رسول خدا (ص) فرمود:
من بر امتم چه مؤمن باشند و چه مشرك نگران نیم ؛ چه مؤمن را خدا بایمانش حفظ كند و مشرك را بهمان شركش از بن بركند و رسوا كند،
ولى بر شما نگرانم از هر منافق شیرین زبان كه میگوید آنچه را شما قبول دارید و میكند آنچه را زشت میشمارید و نهانى در آن نیست

و رسول خدا (ص) فرمود هر كه را كردارهاى خوبش خوشایند باشد و كردارهاى بدش ناپسند او بحق مؤمن است
و همیشه میفرمود
دو خصلت در منافق جمع نشوند
روش خوب
و فهم سنت اسلامى . 

اى محمد بن ابى بكر بدان كه بهترین بینائى ورع در دین خدا است و عمل بطاعت خدا، خدا ما را و شما را بشكر و ذكر خود یارى كند و به اداء حق او عمل بطاعتش، زیرا كه او شنوا و نزدیك است.

بدان كه دنیا خانه بلاء و فناء است و آخرت خانه بقاء و سزا
و اگر بتوانى كه بیارائى آنچه را باقى است بوسیله فانى همان كن،

خداوند بما روزى كند بصیرت از هر چه بینیم و فهم هر چه درك كنیم تا تقصیر در آنچه بما فرمودند نكنیم و بدان چه قدغن شدیم دست نیندازیم زیرا كه ناچارى بهره ‏اى از دنیا بدست آرى و باز هم به بهره آخرتت نیازمندترى

اگر دو چیزت پیشامد یكى براى آخرت و دیگرى براى دنیا بكار آخرت آغاز كن و اگر توانى به كار خیر راغبتر و خوش نیت باشى همان كن زیرا خداوند به هر بنده به اندازه نیتش عطا كند
هر گاه دوست ‏دار خیر و خیرمندان باشد و اگر هم كار خیر نكند ان شاء اللَّه چو كسى باشد كه آن را بكند.

سپس من تو را سفارش كنم بتقوى از خدا سپس به هفت خصلت كه جوامع اسلامند
از خدا بترس
و از مردم در باره خدا مترس
زیرا بهترین گفته آنست كه عمل مصدقش باشد،
در یك موضوع دو حكم صادر مكن تا كارت پریشان گردد و از حق بلغزى
و براى همه رعیت خود بخواه آنچه براى خود و خاندانت میخواهى
و براى آنها مخواه آنچه براى خود و خاندانت نخواهى،
و به حجت در نزد خدا بچسب و رعیتت را اصلاح كن،
و در گردابها بسوى حق فرو شو،
و در باره خدا از سرزنش هیچ كس مهراس و خود را استوار دار
و اگر مرد مسلمانى با تو مشورت كرد او را نصیحت كن
و براى خویش و بیگانه از مسلمانان نمونه باش
امر بمعروف كن و نهى از منكر نما
و بدان چه تو را رسد صبر كن كه این از كارهاى محكم است،
و السلام علیك و رحمة اللَّه و بركاته.

« تحف العقول صفحه 172 »
مطالب مرتبط:
نصایح مولا امیرالمومنین به امام حسین (ع)

مطالب اخیر وبلاگ:
نصایح مولا امیرالمومنین به امام حسین (ع)
السائر الحائر (3)
السائر الحائر (2)
نقشه منطقه ای پیش شماره های تلفن همراه
حقیقة الحقایق
نازنین از عشق مردم ناز تا کی میکنی (دو اثر از استاد اسحاقی) + دانلود
رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
السائر الحائر (1)
عشقم و امیرم آقا حسین بن علی است
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
ترنمی شعرگونه (بی نام ؛ بی سر ) پیکش مولا حسین جان
رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
نگهداری و زایش داعش !
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (10)
مکر الهی است که مستکبران با دست خود تحقیر شوند
زهد و ریا و زاهد ریایی
نشانه ها را دریابید ! (01)
وحدت وجود یا وحدت موجود (5)
هرگز نمیشد باورم (سالار عقیلی) + دانلود
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (09)
شهرت بی ظرفیت آفت است
یوسفان از رشک زشتان مخفی اند
رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (08)
رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
حدیث حقیقت
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (07)
ریشه وهابیت
وحدت وجود یا وحدت موجود (4)
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06)
وحدت وجود یا وحدت موجود (3)
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (05 )
The Beginning of Revelation
بعثت پیامبر شریعت سمهه و سهله و بیضاء حضرت محمد (ص)مبارک
وحدت وجود یا وحدت موجود (2)
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (04 )
وحدت وجود یا وحدت موجود (1)
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (03 )
مکافات عمل (نتیجه تمسخر کردن)
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (02 )
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (01 )
مکافات عمل (تبدیل آب شیر به سیل)
ائمه اثنی عشر
اسب
عوعوی سگان آل سعود هم بگذرد !
مکافات عمل ( انعکاس اعمال )
چند کلمه از امیر کلام علیه السلام
خلقت بی نقص الهی
تندروی و کندروی از نادانی است !
لاف بلاغت مزن با ...
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.