ساری,گاه نوشته های محمود زارع: در چند اثر قدیمی تر سالهای دور اسامی اکثر مشاهیر و بزرگان علم و ادب مشاهیر فرهنگ و ادب پارسیایران را بترتیب حروف الفبا و قرنی که متولد شده و می زیسته اند بانحاء مختلفی احصاء کرده بودند که ما در اینجا در چند پست بتفکیک حرف اول نام آنها جمع بندی و نقل میکنیم. اکثر یا در واقع تمامی این اشخاص در فاصله قرون سوم تا چهاردهم هجری میزیسته اند . ما قبل از قرن سوم و همچنین بعد از قرن چهاردهم یا اطلاعات کمی از اشخاص داریم و یا آنکه نیستند که بنویسیم... !

همیشه در این فکر بوده ام که چرا بعد از این مشاهیر ما نه در جهان و نه بخصوص در ایران دیگر ادیبان و بزرگانی همانند این مشاهیر دیگر نداریم!!... در ذهنم خلجان میکند که عادی ترین دلیل و یا بدیهی ترین سببی که بذهن من میرسد برمیگردد به عاملی بنام زمان و زمانه و هر آنچه که ره آورد این زمان است و بخصوص هجوم مدرنیته و جزئی نگر شدن انسانها و بسیار جزء جزء شدن علوم که به تخصص های جزئی تفکیک شده است. بشر در بعد از این دوره ؛ در بزرگی کوتوله شده اما در کوتولگی متخصص تر!... بگذریم که مراد ما صرفا احصاء اسامی مشاهیر فرهنگ و ادب و حکمت پارسی گو میباشد. شرح آثار و زندگی نامه آنان را بگذار تا وقتی دگر اگر مجالی اخذ کردیم!(محمود)

« الف »
ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابو حفض سغدی ( قرن سوم ) . شاعر . بعضی ها اعتقاد داشتند که ابو حفص حکیم بن احوص سغدی اولین شاعر پارسی زبان است و ظاهرا شعری را که بهمین مناسبت باو نسبت میدهند این بود :

آهوی کوهی در دشت چگونه دوذا
او ندارد یار بی یار چگونه دوذا

اما نمیتوان وی را نخستین شاعر پارسی گو دانست زیرا قبل از سال سیصد (300) هجری نیز شعرای پارسی گو بوده اند.

ابوالموید بلخی پیش از حکیم فردوسی طوسی به تصنیف شاهنامه پرداخت, نهایت آنکه به نثر بوده چنانچه در شاهنامه فردوسی آمده است:

مر این قصه را پارسی کرده اند
بدو در معانی بگسترده اند
یکی بوالموید که از بلخ بود
بدانش همی خویشتن را ستود


و همچنین قصه یوسف و زلیخا را بپارسی نظم کرده و گرشاسب نامه که اسدی طوسی آنرا بنظم کشید اصلش بنثر و از ابوالموید بلخی بوده است.
...

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابوسلیک گرگانی ( قرن سوم ) ابیات زیر را بنام او ضبط است :

خون خود را گر بریزی بر زمین
به که آب روی ریزی در کنار ...

بت پرستیدن به از مردم پرست
پند گیر و کار بند و گوش دار


ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابوالحسن خرقانی ( قرن چهارم ) شیخ و پیر طریقت

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابوالفتح بستی , نظام الدین عمید. ( قرن چهارم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابو طیب مصعبی , ابو طیب محمد بن حاتم المصعبی. ( قرن چهارم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابوسعید ابوالخیر , فضل الدین ابی الخیر محمد. ( قرن چهارم و پنجم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابوعلی سینا , شیخ الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله سینا بلخی. ( قرن چهارم و پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابو شکور بلخی. (قرن چهارم و پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع اسدی طوسی , ابونصر علی بن احمد طوسی. (قرن چهارم و پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابوریحان بیررونی , محمد بن احمد بیرونی . (قرن چهارم و پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ازرقی هروی, ابوبکر زین الدین بن اسماعیل وراق هروی. (قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابوالفرج بن مسعود رونی. (قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ادیب صابر, شهاب الدین شرف الادباء صابر بن اسماعیل ترمذی.(قرن پنجم و ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع انوری, اوحدالدین محمد بن محمد یا اوحدالدین علی بن اسحاق انوری ابیوردی.(قرن ششم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع احمد جام, ژنده پیل. (قرن ششم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع اثیرالدین اخسیکتی. (قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابوالعلاء گنجوی, استاد و پدرزن خاقانی شروانی.(قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع اوحدی کرمانی, اوحدالدین حامدبن ابی الفخر.(قرن ششم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابونصر, احمدبن ابراهیم طالقانی.(قرن ششم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع امامی هروی, رضی الدین عبدالله بن محمد.(قرن هفتم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابونصر فراهی, در قراء سیستان بدنیا آمد و با آنکه کور مادرزاد بود در شعر و حدیث و لغت مهارتی تام داشت. کتاب " نصاب الصبیان " اثر اوست و جامع الصغیر محمدبن حسن شیبانی را نیز بنظم کشیده است.(قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع افضل الدین کاشانی, حکیم افضل الدین محمد.(قرن هفتم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابن یمین, امیر محمودبن امیر یمین الدین فریومدی.(قرن هفتم و هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع امیر کرمانی, معاصر خواجو. (قرن هفتم و هشتم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع اوحدی, رکن الدین اوحدی مراغه ای ( اصفهانی ). (قرن هفتم و هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع امین بلیانی, شیخ امین الدین محمد. (قرن هشتم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع اسحاق شیرازی. (قرن هشتم و نهم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع امیدی تهرانی, ارجاسب مسعودبن خواجه علی.(قرن نهم و دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع اسیری شیرازی, میرغازی. (قرن نهم و دهم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع اسیری لاهیجی, شمس الدین محمد.(قرن نهم و دهم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع اهلی شیرازی, مولانا شیخ محمد اهلی. ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع اهلی ترشیزی. ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع امیر صنعی . ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ادائی شیرازی . ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابدال اصفهانی . ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع انیسی شاملو . ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع آصفی هروی. ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع اشراق اصفهانی , میر محمد باقر مشهور به میرداماد.( قرن دهم و یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع اسیر اصفهانی . ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع آذر بیکدلی, لطف علی بیک. ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع آتش اصفهانی . ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ازل, میرزا محمد امین. ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ابوالحسن شیرازی. ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ایزدی یزدی, شیخ محمد. ( قرن دوازدهم و سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع اسرار, ملا هادی سبزواری. ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع افسر کرمانی. ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع اعجوبه زنجانی. ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ادیب نیشابوری, شیخ عبدالجواد.( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع آفرین لاهوری, فقیرالله.( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع امید نهاوندی, ابوالحسن خان.( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ادیب الممالک فراهانی, میرزا صادق خان متخلص به امیری.( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ادیب پیشاوری, سید احمدبن شهاب رضوی.( قرن چهاردهم )

« ب »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع بابا طاهر, همدانی ( عریان ). ( قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع برهانی, عبدالملک امیرالشعرا پدر امیر معزّی اهل نیشابور. ( قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع باخرزی, ابوالقاسم علی بن الحسن. ( قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع بوعلی قلندر, سید شرف الدین. ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع بدر جاجرمی. ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع بسحق اطعمه, فخرالدین احمد حلاج شیرازی.( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع بیانی, شهاب الدین مروارید کرمانی. ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع بیرم خان, محمد ترکمان. ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع بهائی, شیخ بهاء الدین محمد العاملی. ( قرن دهم و یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع برهمن لاهوری. ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع بیدل جغتایی. ( قرن یازدهم و دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع بیدل لاهوری. ( قرن یازدهم و دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع بسمل شیرازی, حاج اکبر. ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع بیدل شیرازی. ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع بهجت, پدر فرصت شیرازی. ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع بهار خراسانی, محمدتقی ملک الشعراء.( قرن سیزدهم و چهاردهم  )« پ »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع پور بهاء جامی, معاصر خواجه همام تبریزی.( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع پریشان شیرازی, محمود, میرزا آقا صراف. ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع پیمان اصفهانی, علی اکبر. ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع پرتو اصفهانی, میرزا علیرضا. ( قرن سیزدهم و چهاردهم )


« ت »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع تذروی, ابهری . ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع تاراج شیرازی, معاصر نشاط اصفهانی. ( قرن دوازده و سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع توحید شیرازی, فرزند وصال. ( قرن سیزدهم )


« ج »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع جمال الدین, محمدبن عبدالرزاق اصفهانی. ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع جبلّی, عبدالواسع غرجستانی. ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع جوینی, خواجه شمس الدین محمد. ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع جلال عضد یزدی, سید جلال الدین بن عضدالدین. ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع جلال, جعفر فراهانی. ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع جهان , خاتون سبزواری. ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع جامی, عبدالرحمن. ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع جنید شیرازی, معین الدین ابوالقاسم. ( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع جنّتی, جزی - گزی. ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع جویا کشمیری. ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع جانی فسائی. ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع جلال, فرزند فتح علیشاه. ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع جلوه, ابوالحسن زواره یی نائینی اصفهانی. ( قرن سیزده و چهاردهم )« چ »
ساری,گاه نوشته های محمود زارع چاووش غوریو ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع چماقلو بارفروش. ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع چاکر خمسه ئی. ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع چهره کاشانی. ( قرن سیزدهم )« ح »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حنظله بادغیسی, حکیم حنظله. ( قرن سوم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حسن غزنوی, سید شرف الدین. ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حسن دهلوی, خواجه حسن شیخ نجم الدین. ( قرن هفتم و هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حافظ, خواجه شمس الدین محمد شیرازی. ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حسین واعظ کاشفی, مولّف انوار سهیلی,روضه الشهداء, اخلاق محسنی.( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حسین گورکان . ( قرن نهم و دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حضوری قمی . ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حزین لاهیجی, شیخ محمدعلی فرزند ابوطالب گیلانی. ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حداد قهفرخی . ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حبیب قهفرخی . ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حریف جندقی . ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حسینی قزوینی . ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حیرت, ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس. ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حبیب اصفهانی. ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع حبیب خراسانی . ( قرن سیزدهم و چهاردهم )

ادامه دارد ...


به تلگرام ما بپیوندیدمطالب مرتبط :
... حافظ و رندی خواجه و ... (02)
... قراء سبعه و حافظ و... (01)
... تفسیر کفــر و ایمـان
... صباحت روی یا حسن خوی
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... مومنین مشرک !
... خواب و مرگ و زندگی و بهشت
... هرگز آرزوى مرگ مكن !
... رضـــــای خـــــــدا ... !
... او را خود التفات نبودش به صید من
... ای دل چه اندیشیده ای ...
... امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را
... هدایای سوخته ... !
... یــــــارم .... !
... دل حرم خداست ...
... رضای خدا یا رضایت خلق
... عمل بقرآن
... فضیلت سخن حق نزد جائر
... امام رضا (ع) و عجز مشرک
... گوهر اخلاص و خاطره دوران کودکیمطالب اخیر وبلاگ :

چشم برزخی !
عبادت فردی یا اجتماعی؟
امبدبخش ترین آیه برای محمود
حال خونین دلی سترگ ...
تفسیر به رأی چیست؟
حجت الاسلام زائری و ترجیح جالب !
در دشمنی هم مردانگی کن و عدالت
انواع و اقسام تفسیر به رای
حقیقت در چیست ؟!
تفسیر دین و معرفت برون یا درون دینی
رزق و روزی مقدّر است
شرافتمند کیست ؟!
تحذیر از صدر مجلس
واعظان بی عمل
مولا علی (ع) مستغرق در حق
کسانیکه دست بسته نماز میخوانند
سال كبیسه و حقوق کارمندان !
تفاوت ایران و اسراییل در یک نگاه !
محصول یکساعت تفکّر
اولین چیزها و چیزهای اول
عواقب جبران ناپذیر بستن درِِِخانۀ عترت
کمک به فقراء و بوسیدن دست امدادگر
کاخ عبرت قصر کوفه
صهیونیسم در نظر امام موسی صدر
معیار دینی بودن یك مطلب
عنبر, غذای هضم نشده نهنگ عنبر
طول عمر حیوانات
نسبت سن اسب با دندانش
جشن دوره ای ملخ ها یا هجوم وحشتناک
وزغ ها و تنفس بدون ریه
مقدمات علم مساحت
جذبه عشق
مقیاس اوزان و مسافات مختلف
آینده جهان از نظر اسلام
تفسیری از آیه تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ از نگاه امام موسی صدر
مقایسه دنیا و بول
باز کن فالی و آیات غزل را بنگر
قدر قدر ( نگاهی به سوره مبارکه قدر )
شب قدر در نظر امام موسی صدر
ماجرای تولد حضرت خضر و ذوالقرنین
ملخ, جانوری شبیه ده حیوان
از خزانه خاطر تا خزانه بیت المال
مناظره صالح امامیّه با مولوی عامّه
کشکول تامّل! (14) عقل و راز جاودانگی
درک معیار تعبیر و تاویل خواب
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (10)
کشکول تامّل! (13) هدایت انبیاء
رویا و حل معمّا
امکان یا عدم امکان تفسیر ثابت از متون مقدس
جایگاه عقل در اندیشه شیخ مفید
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.